Bakalářská práce na téma Harm Reduction

Bakalářka Magdy Chaloupkové, Dis., která pracuje v příbramském káčku.

ABSTRAKT

Harm reduction a jeho místo v sociální práci s uživateli drog Bakalářská práce pojednává o problematice užívání drog a území ČR a minimalizací zdravotních a sociálních rizik, která jsou s fenoménem užívání drog spojená. Na problematiku autorka nahlíží prostřednictvím filozofie harm reduction, kterou spatřuje ve službách kontaktních center. Oblast pomoci minimalizovat sociální a zdravotní rizika u uživatelů drog představuje pomocí několika nástrojů harm reduction s důrazem na uplatnění sociálních pracovníků v přímé práci s uživateli drog. Práce má teoretické zaměření obohacené o poznatky z praxe. Obsahuje tři kapitoly. Autorka se zaobírá vymezením základních pojmů z oblasti harm reduction jako je nízkoprahovost, problémové užívání drog, výměnný program, substituční léčba, kontaktní práce, ale i nástroji, které v současné době nejsou aplikovány v ČR jako je aplikační místnost, výměnný injekční program ve věznicích a možnosti dostupného bydlení uživatelů drog. V diskusi autorka podává náhled nad představenou problematikou a vede rozpravu s odbornou veřejností.

Klíčová slova:
Harm reduction. Kontaktní centrum. Sociální práce. Sociální pracovník. Nástroje harm reduction. Zdravotní a sociální rizika.