Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze

Zajímavá bakalářská práce Bc. Petry Matouškové týkající se kriminality  na otevřené drogové scéně v Praze.

MATOUŠKOVÁ, Petra. Kriminalita na otevřené drogové scéně v Praze. [Crime on the open drug scene in Prague]. Praha, 2014. 38 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK 2014. Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Hlavním tématem bakalářské práce je vztah mezi kriminalitou a otevřenou drogovou scénou v Praze. Samotné zneužívání drog a kriminalita s ním související, zásadně ohrožuje nejen jednotlivce, ale i celou společnost. Proto je třeba věnovat tomuto problému patřičnou pozornost a následně hledat nejefektivnější způsoby řešení. Teoretická část se snaží přiblížit čtenáři charakter drogové scény v době minulého režimu i v současnosti. Zabývá se obecně vztahem mezi kriminalitou a užíváním drog a uvádí přehled modelů vzájemné souvislosti mezi těmito jevy. Kvalitativní část výzkumu, si vymezuje za cíl popsat životní styl PUD, způsoby a získávání peněz na drogy a obživu. Zaměřuje se na zjišťování trestné činnosti, za kterou byli respondenti stíháni, obžalováni a odsouzeni. Dotazuje se také na tzv. terciální kriminalitu. Zjišťuje, zdali se respondenti také někdy stali obětí trestného činu. Podrobněji se také zaměřuje na uživatele, kteří dochází do buprenorfinové substituční léčby. Cílem práce je ověřit níže uvedené hypotézy a definovat jaký druh trestné činnosti souvisí s otevřenou drogovou scénou. Výsledky výzkumu byly získány metodou dotazníkového šetření mezi klienty terénního programu. Studie se zúčastnilo 33 respondentů. Výzkum přinesl zjištění, že nejčastěji byli uživatelé nelegálních drog odsouzeni za majetkovou trestnou činnost. Studie také potvrzuje, že se uživatelé drog s kriminalitou setkávají i v roli oběti.

Klíčová slova:
drogy – trestná činnost – vzájemný vztah – problémoví uživatelé drog – otevřená drogová scéna – Praha – drogový trh