Realita sociálního začleňování klientů KC

Mgr. Karel Frouz, v nedávné době pracovník KC CPPT v Plzni a nyní již pracovník OSPOD, se podělil o svůj zajímavý výzkum.

V České republice existuje dnes již rozsáhlá síť Kontaktních center (KC),  v jejichž nízkoprahovém rámci se provozuje především výměnný injekční program a tzv. Kontaktní místnost (KM) – její cílovou skupinou jsou lidé užívající různé drogy, nejčastěji jsou to lidé bez domova, závislí na návykové látce, dále bez práce či jiného legálního zdroje příjmů, často bez funkčních vazeb na původní rodinu nebo jiné „sociálně začleněné“ jedince. Velmi často jsou to lidé z naprostého okraje společnosti, není vzácné že dlouhodobě nemají ani občanský průkaz, ani nepobírají žádné sociální dávky. Některými aspekty života těchto klientů a sociální práce s nimi se zabývá tento článek. Možná nejzajímavější a nejužitečnější by bylo popsat, co a jak „by vlastně měla společnost dělat s uživateli drog“, jak a proč k mim přistupovat, co přináší reálné výsledky a dlouhodobá zlepšení? To se zde však komplexně neodkrývá. V závěrech jsou navrženy určité postupy pro přímou práci s nízkoprahovými uživateli KC, za přímé a zejména do hloubky zdůvodněné odpovědi na zmíněné otázky to však nelze považovat…. Zde přinášíme zejména konkrétnější pohled na práci s klienty v KC, poměrně podrobný a obsáhlý výzkum individuální plánování a životní spokojenosti. V závěrech pak stručné návrhy pro práci s těmito klienty. K odpovědím na výše zmíněné klíčové otázky vyzýváme třeba zrovna Vás….