Sborník z konference o.z. STORM

OBSAH
Príhovor štatutárnej zástupkyne Združenia STORM
Mgr. Andrea Hugáňová, PhD. 7
Sklený alebo reálny strop pre služby Harm Reduction na Slovensku?
Mgr. Tatiana Hičárová 8
Služby Harm Reduction v kontexte drogovej situácie a ich projekcia v monitorovacích výstupoch NMCD
RNDr. Imrich Šteliar 11
Silné a slabé stránky Harm Reduction v Českej Republike
Dr. Jiří Valnoha 25
Harm Reduction prístup a podoby jeho dozrievania na Slovensku
PhDr. Lenka Vavrinčíková PhD. 30
Možnosti a limity prístupu Harm Reduction
Mgr. Jana Gabrielová, PhD. – prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. 40
Inštitucionálna analýza Harm reduction služieb na Slovensku
Mgr. Dominika Púčiková – PhDr. Lenka Vavrinčíková PhD. 46
Od Harm Reduction služieb ku komplexnému systému služieb v regióne
Mgr. Petr Steklý 58
Deti a mládež pod vplyvom
Mgr. Zuzana Šťastná 62
Možnosti využitia prístupu Harm Reduction v primárnej prevencii závislostí
Mgr. Martina Drzsíková – Mgr. Magdaléna Halásová 68
Harm Reduction v rekreačnom prostredí mládeže – 13 rokov skúseností a nové výzvy
Mgr. Miroslava Žilinská, MA – Bc. Martin Bartoš 73
Nízkoprahový prístup k sanácii rodinného prostredia
Mgr. Michal Milan – Mgr. Jana Šimončičová 77
Preventívne aktivity v oblasti znižovania prenosu infekčných chorôb pohlavných
stykom, aktivity v oblasti znižovania stigmatizácie a diskriminácie osôb HIV+
Miloš Štefančík 82
Skúsenosti zo stáže v Berlíne
Mgr. Adam Janda – Mgr. Karina Andrášiková 86
Zapájanie ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy do programu výmeny injekčných
striekačiek
Bc. et Bc. Iveta Chovancová – Mgr. Miroslava Žilinská, MA 89
Harm reduction prístup v sex-biznise
Mgr. Olívia Strelková – Alexandra Pódová – Bc. et Bc. Iveta Chovancová 96
Využitie prístupu Harm Reduction pri práci s ľuďmi bez domova
Mgr. Martina Drzsíková 101
Fotogaléria