Tak tohle NE!

Nová publikace Rozkoše bez rizika týkající se práce v sexbyznysu a ochrany práv osob, které zde pracují.

Obsah:

Pár slov úvodem… 13
Sexuální práce v praxi a v zákonech. Analýza situace v ČR 21
Úvod — Od prostituce k sexuální práci — Sexbyznys v ČR — Legislativní rámce prostituce v ČR
a jejich dopady do praxe — Závěr
Sexuální práce v praxi a v zákonech. Možná řešení 50
Tak tohle ne! Násilí v sexbyznysu.
Výsledky kvantitativního výzkumu 55
Úvod — Teoretická a metodologická východiska kvantitativního výzkumu — Analýza
a interpretace získaných dat — Charakteristiky zkoumaného souboru; vztahy mezi proměnnými
— Cesta do sexbyznysu a působení dotazovaných v něm— Analýza dat vztahujících se k násilí
— Závěr: Jaké nebezpečí ženám hrozí a jaké používají preventivní strategie?
Co s ním? Hlavní zjištění výzkumu a doporučení pro sexuální pracovnice 92
To není její vina. Rizika násilí při poskytování
sexuálních služeb. Výsledky kvalitativního výzkumu 97
Úvod — Hodnotová východiska výzkumu — Teoretická a metodologická východiska výzkumu —
Interpretace výzkumných zjištění — Změnami prostředí k zajištění bezpečí v sexbyznysu — Závěr
Rizika násilí při poskytování sexuálních služeb a možná řešení 134
Nechci být obětí! Jak snížit rizika sexuální práce 137
Úvod — Proč si tvoříme strategie a co na ně má vliv — Typologie strategií ke snížení rizik
spojených s prací v sexbyznysu — Strategie zvyšující rizika spojená se sexuální prací — Závěr
Nechci být obětí! Hlavní doporučení 156
Přidáte se? S ROZKOŠÍ za sexbyznys bez násilí 159
Úvod — Prostitutky nebo sexuální pracovnice? — Poradenství. Pilíř práce R-R — Průvodce
bezpečnější prací v sexbyznysu — Internet není anonymní – kampaně proti kyberšikaně —
Desatero pro zákazníky — Dopisy pro poslance a poslankyně a happening k represivnímu návrhu
zákona o regulaci prostituce — Den proti násilí na sexuálních pracovnicích — Kampaně a akce
proti předsudkům — Ženy ze sexbyznysu v hlavních rolích — Závěr
Přidejte se! Inspirace od ROZKOŠE bez RIZIKA 174
Pro ty, co čtou od konce – závěrečné shrnutí 177
Jaké jsou podoby násilí v sexbyznysu? — Kdo páchá násilí na sexuálních pracovnicích? — Řešení
problémů násilí v sexbyznysu
O autorském týmu 183
O ROZKOŠI bez RIZIKA 187