Vzorce užívání buprenorfinu

Zajímavá bakalářská práce Jany Gluzové na téma Vzorce užívání buprenorfinu u klientů TP SANANIM – Univerzita Karlova v Praze.


VÝCHODISKA:
Buprenorfin je v současné době nejpopulárnější drogou opiátového typu na české drogové scéně. Dle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska bylo v roce 2012 odhadnuto přibližně 6300 uživatelů buprenorfinu (hlavně Subutexu®), což stanoví 15% všech problémových uživatelů drog u nás. Problematika zneužívání buprenorfinu je však mezi odbornou veřejností diskutována jen vzácně.


CÍLE:
Cílem práce bylo popsat vzorce užívání buprenorfinu u klientů TP Sananim. Důraz byl kladen především na četnost užívání, denní spotřebu buprenorfinu a popis zaběhnutých vzorců chování uživatelů, od zakoupení až po metody aplikace tohoto léku. Dále se zkoumalo subjektivní vnímání somatických komplikací uživatelů a četnost užívání dalších nelegálních látek.

METODY:
Ke sběru dat byl použit semistrukturovaný dotazník, který za asistence výzkumníka vyplňovali klienti TP Sananim.
Následně se používala deskriptivní statistika a pro upřesnění byly výsledky doplněny výpověďmi klientů. Otevřené otázky byly vyhodnocovány dle postupů metody zakotvené teorie – kódováni, kategorizace.


VÝSLEDKY:
Byly popsány vzorce užívání buprenorfinu u klientů TP Sananim. Tabletu rozdělili na menší části, rozdrtili ve víčku (60 % respondentů), rozpustili ve stříkačce (40 % respondentů) nebo nějaké jiné nádobce (40 % respondentů) a aplikovali do předloktí (68 % respondentů). Třetina dotazovaných používala filtry nebo alkoholové tampóny. Všichni respondenti užívali buprenorfinové přípravky injekčně. Průměrná denní dávka byla 3 mg buprenorfinu a uživatel si ji aplikoval přibližně 3 krát za den. Tabletu si nejčastěji zakoupili na černém trhu (39 %), nebo zakoupil ilegálně na předpis svého lékaře (29%). Nejčastější zdravotní komplikace respondentů bylo neprůchodnost cév (70 %), otoky (36 %) a brnění rukou (25 %). Polyvalentně užívalo drogy 82 % respondentů a nejvíce se užíval pervitin (89 %).


ZÁVĚR:
Buprenorfin se zneužívá ve velmi malém množství, ale poměrně rizikovým způsobem. Většina dotazovaných klientů užívá polyvalentně a řada z nich zaznamenala zdravotní komplikace. Výsledky byly dále diskutovány a porovnávány se zahraničními studiemi. Byly rovněž navrhnuty možnosti pro implikaci výsledků pro praxi.


Klíčová slova: buprenorfin , vzorce užívání drog, terénní program, injekční užívání drog.