Rizikové chování vedoucí k nákaze infekčními chorobami

Přinášíme zajímavou bakalářskou práci kolegy Martina Strnada, ve které se zabývá příčinami šíření hepatitidy C mezi injekčními uživateli drog.

Cílem této bakalářské práce je nalezení odpovědi na otázku, jaké jsou faktory ovlivňující rizikové chování injekčních uživatelů drog vedoucí k nákaze infekčními chorobami. Práce je dělena do tří základních částí.
V teoretické části je rozpracován teoretický základ, umožňující nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku a definovány základní pojmy, které jsou pro tuto práci podstatné.
Metodologická část práce popisuje vybranou výzkumnou strategii, techniku výzkumu a zdůvodnění, proč byly pro tento výzkum vybrány.
Empirická část obsahuje analýzu a interpretaci získaných dat. Výchozí je pro ní šest rozhovorů s injekčními uživateli drog. Smyslem jejich rozboru byla identifikace rizikových situací, ve kterých dochází k nákaze infekčními chorobami a důvodů, které injekční uživatele drog vedou k rizikovému chování.
Práce dochází k závěru, že stěžejními důvody rizikového chování injekčních uživatelů drog jsou především jejich postoje, vliv ostatních uživatelů a silná chuť na drogu.
Klíčová slova: rizikové chování, injekční uživatelé drog, injekční aplikace, infekční choroby, drogová scéna, postoje, situace nákazy